เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นางสาว ก.และผู้จัดการมรดกทำการจดทะเบียนโอนที่ดินมรดกจำนวน 3 แปลงให้แก่นางสาว ก. นาย ส.และนางสาว ท.โดยไม่ได้แบ่งแยกการถือครองเป็นสัดส่วน ต่อมาบุคคลทั้ง 4 ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่บริษัท ธ. การนับจำนวนปีถือครองที่ดินของบุคคลทั้ง 4 จะเริ่มนับและสิ้นสุดลงเมื่อใด

          การนับจำนวนปีถือครองที่ดินเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ให้เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่ปีที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์จนถึงปีที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน การรับโอนที่ดินมรดกดังกล่าวถือว่าที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกทันทีที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ตามมาตรา1599 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การนับจำนวนปีถือครองที่ดิน จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่ปีที่นาย ป. เจ้ามรดกถึงแก่ความตายจนถึงปีที่ทายาทได้จดทะเบียนโอนที่ดินมรดก           กรณีที่มีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกอยู่หลายคนและได้มีการจดทะเบียนใส่ชื่อเฉพาะทายาทเพียงบางคนลงในโฉนดที่ดิน หรือกรณีที่มีการตั้งผู้จัดการมรดกและได้มีการจดทะเบียนใส่ชื่อผู้จัดการมรดกก่อน หากมิได้มีการแสดงเจตนาในการจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกผู้ที่มีชื่ออยู่ในโฉนดที่ดินเป็นเพียงผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้แทนทายาทอื่นเท่านั้นไม่มีผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของทายาทอื่น
นางสาว ก. และผู้จัดการมรดกได้ทำการจดทะเบ นางสาว จ. เป็นพนักงานประจำสาขาในจีนของบร