เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

นาง ก ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบนที่ดินของนาย ข (บิดา) โดยนาย ข ให้ความยินยอมในการใช้ที่ดินดังกล่าว นาง ก กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาใช้ในการก่อสร้าง โดยได้จำนองที่ดินและอาคารเป็นประกันการกู้ยืมและอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าว นาง ก สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อสร้างอาคารอยู่อาศัยบนที่ดินของบิดามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่

           การที่นาย ข ยินยอมให้นาง ก ปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของตนเองถือเป็นการอนุญาตให้ใช้สอยครอบครองที่ดิน สิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวจึงโอนไปยังนาง ก นับแต่วันที่ส่งมอบการครอบครอง เมื่อนาง ก ได้จำนองอาคารพร้อมที่ดินเป็นประกันการกู้ยืม และใช้อาคารที่ปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยโดยมีชื่อตามหลักฐานทะเบียนราษฎร นาง ก สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 24) และ มาตรา 1378 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
นาง ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยบนที่ดินของนาย (บิดา) โดยนาย ให้ความยินยอมในการใช้ที่ดินดังกล่าว นาง กู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาใช้ในการก่อสร้าง โดยได้จำนองที่ดินและอาคารเป็นประกันการกู้ยืมและอยู่อาศัยในบ้านดังกล่าว นาง สามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อสร้างอาคารอยู่อาศัยบนที่ดินของบิดามาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
นาง A เดินทางเข้ามาในไทยและขอใบอนุญาตทำง นาง ก ยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ใช้สิทธิลดหย่อนค่