ธุรกรรมการซื้อขาย Option ของธนาคารพาณิชย์ โดยเป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิเรียกร้องมีภาระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะอย่างไร

          1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย               เนื่องจากสิทธิตามสัญญา Option เป็นทรัพย์สิน การจ่ายเงิน Option premium เพื่อซื้อสิทธิตามสัญญา Option จึงเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงิน Option premium ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย           2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               การประกอบกิจการธนาคารอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ต้องนำกำไรก่อนหักรายจ่ายใดๆ จากการซื้อขาย Option มาเป็นรายรับเพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/5(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
ธนาคารไทยทำสัญญากู้ยืมเงินสกุลเยนจากธนาค ธุรกิจ MLM คล้ายกับการขายผลิตภัณฑ์ของ AM