ธนาคารส่งพนักงานไปเป็นผู้จัดการสาขาของธนาคาร ข. จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในฮ่องกง ธนาคารจ่ายเงินได้ส่วนหนึ่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานในไทย และอีกส่วนหนึ่งจะโอนเข้าบัญชีที่ฮ่องกง จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          นายจ้างในไทยเป็นผู้จ่ายเงินได้ ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศโดยตรง เข้าลักษณะเป็นเงินได้เนื่องจากกิจการของนายจ้างในไทย ผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร และผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร
ธนาคารรับโอนทรัพย์สินและหนี้สินของธนาคาร ธนาคารหรือสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้บุคคลธรรม