ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการนำเช็คมาแลกเป็นเงินสด

          1. กรณีผู้ขอคืนมารับเงินด้วยตนเอง เอกสารหลักฐานประกอบด้วย                 (1) หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.21 พร้อมเช็ค                 (2) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว                 (3) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (ถ้ามี)           2. กรณีผู้ขอคืนไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน เอกสารหลักฐานประกอบด้วย                 (1) หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.21 พร้อมเช็ค                 (2) หนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อของผู้มอบ และผู้รับมอบพร้อมพยาน (2คน)                 (3) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว                 (4) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (ถ้ามี)           3. กรณีที่ผู้ขอคืนภาษีได้เสียชีวิตแล้ว ทายาทนำเช็คมาแลกเป็นเงินสด เอกสารหลักฐานประกอบด้วย                 (1) หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.21 พร้อมเช็ค                 (2) ใบมรณบัตร (ตัวจริง) พร้อมสำเนา                 (3) คำสั่งศาลแต่งตั้งการเป็นผู้จัดการมรดก หรือพินัยกรรม ฯลฯ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา                 (4) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาของผู้จัดการมรดก ที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว                 (5) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ตัวจริง) พร้อมสำเนาของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)           4. กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีเป็นคณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่สามารถนำเช็คเข้าบัญชีได้ เอกสารหลักฐานประกอบด้วย                 (1) หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค.21 พร้อมเช็ค                 (2) หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว                 (3) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาของผู้จัดการคณะบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว (กรณีผู้จัดการคณะบุคคลไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมหลักฐาน ตาม 2.)               (4) บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของคณะบุคคล (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ​
ต้องมียอดเงินภาษีที่ชำระเท่าใด จึงจะผ่อน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการนำเช็คมาแลกเป