ต้องการศึกษาสิทธิประโยชน์ในการประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) จะดูได้ที่ใด

          เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th => ความรู้เรื่องภาษี => ROH​
ต้องการศึกษารายละเอียดในการหักลดหย่อนกอง ต้องการศึกษาหลักเกณฑ์ FREE ZONE ในส่วนที