ต้องการ Download โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

          Download ได้จาก Website กรมสรรพากร www.rd.go.th   โดยคลิกไปที่ บริการอิเล็กทรอนิกส์ / ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ (Diskette)
ต้องการ download แบบแจ้งรายการเพื่อการหั ต้องการ Download ใบแนบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอ