ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต (KTC) ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไร

            บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / KTC จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือบัตรเครดิต ในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนเงินภาษีที่ชำระ ตามข้อ 3(7) ของแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มจ.9/2552 ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2552  ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553              ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552  KTC ได้ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการรับชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตจากอัตราร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 1 ของจำนวนภาษีที่ชำระ  และขอระงับสิทธิประโยชน์บางประการ  ได้แก่           1.  ไม่อนุญาตให้ทำรายการ  Flexi by Phone (บริการแบ่งชำระอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์)           2.  ยกเว้นการคำนวณ  Bonus Point             3.  ยกเว้นการคืนเงินให้กับสมาชิกผู้ถือบัตร KTC Cash Titanium Master Card  และบัตร KTC Senior Visa Platinum/Titanium Master Card           สามารถติดต่อสอบถาม  KTC  หมายเลข 0-2665-5000  หรือทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th           อย่างไรก็ตาม  แนวทางปฏิบัติดังกล่าว ถูกยกเลิกและให้เป็นไป ตามแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่ มจ.5/2553 เรื่อง การรับชำระเงินภาษีอากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์  ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป   
ชำระค่าบริการด้วยเช็ค จะต้องหักภาษี ณ ที ชำระหนี้แทนบริษัทอื่นต้องเสียภาษีมูลค่าเ