ชาวต่างชาติได้รับเงินส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในประเทศ ต้องยื่นแบบเสียภาษีอย่างไร

          ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร หากผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในไทย สามารถเลือกไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม มาตรา 48(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ชาวต่างชาติเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานทูต และม ชาวบ้านรวมกลุ่มเป็นคณะบุคคลขายสินค้าหนึ่