ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในไทยจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อนำรายได้ ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตและรายได้จากเงินสนับสนุนของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเข้ามูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มีภาระภาษีอย่างไร

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               เงินได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าว ชมรมฯ ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในนามของคณะบุคคล โดยให้ยื่นคำร้องขอมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน โดยให้ยื่นแบบ ล.ป.10.2 เพื่อขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในนามคณะบุคคล ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่ผู้ยื่นคำร้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ ตามมาตรา 3 เอกาทศ แห่งประมวลรัษฎากร โดยเงินได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ชมรม จึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 และ ภ.ง.ด.90 โดยหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา 46 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502           2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               ชมรมฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หากมีการจ่ายเงินได้ซึ่งได้มีการกำหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร และ ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528ฯ           3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม               หากชมรมฯ นำเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าวทูลเกล้าฯ โดยมิได้นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่นนอกจากเพื่อประโยชน์แก่การสาธารณกุศลภายในประเทศเข้าลักษณะเป็นการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การสาธารณกุศลซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่นจึงได้รับ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ธ) แห่งประมวลรัษฎากร
ชมรมฟื้นฟูหัวใจแห่งประเทศไทย มิได้มีฐานะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้านค้าย่อยออกบูธขายอาห