เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายเงินได้ให้สมาคม หรือชมรมต่าง ๆ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

          1. การจ่ายเงินได้ให้กับสมาคม หากผู้จ่ายเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นและเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2)-(6) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่เป็นค่าโฆษณาต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 2 ส่วนการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(7) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ             2. ชมรมต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นและมีลักษณะเป็นคณะบุคคลที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้น หากบริษัทจ่ายเงินได้ให้แก่ชมรมเป็นเงินได้ที่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ เช่น จ่ายค่าโฆษณาให้กับชมรมต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 2 หรือจ่ายค่ารับจ้างทำของต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 เป็นต้น​
จ่ายเงินเดือนให้พนักงานและหักภาษี ณ ที่จ จ่ายเช็คเป็นค่าจ้างทำของ วันที่ที่ลงในเช