เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2536 ต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

          เป็นเงินที่มีลักษณะการจ่ายที่เหมือนกันกับเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา คือเป็นการจ่ายตอบแทนให้แก่ข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ พ.ศ.2532 จึงเป็นเงินได้ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 2(6) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ผู้จ่ายไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
จ่ายเงินค่าซื้อยางรถยนต์ และมีค่าตั้งศูน จ่ายเงินค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ต้อ