ค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเงินได้ประเภทใด

          ค่าตอบแทนจากการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร
ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของกรรมการเพียงคนเดี ค่าตอบแทนจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในบั