เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

คนต่างด้าวไม่ได้ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายในกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับอย่างไร

          บุคคลธรรมดาต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีเงินได้พึงประเมิน ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ เรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร หากมิได้ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายในกำหนดเวลาดังกล่าวต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 3 ทวาทศ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งจะเปรียบเทียบปรับกระทงละ 100 บาท โดยต้องยื่นคำร้อง ตามแบบ ล.ป.10.1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่มีภูมิลำเนา
คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจดทะเ ครูชาวอังกฤษทำสัญญาสอนหนังสือ 2 ฉบับๆ ละ