คนต่างด้าวเดินทางออกจากไทยโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากรต้องเปรียบเทียบปรับอย่างไร

          ตามมาตรา 4 นว แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ แต่อัตราเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร ขั้นต่ำกระทงละ 1,000 บาท
คนต่างด้าวยื่นแบบ ล.ป.10.1 ขอมีเลขประจำต คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจดทะเ