เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

คณะบุคคลนำเงินไปซื้อตั๋วเงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัททั่วไป โดยได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้ในอัตราร้อยละ 15 คณะบุคคลมีภาระภาษีหรือไม่

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                 เงินได้ดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร คณะบุคคลมีสิทธิเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีตอนสิ้นปี ตามมาตรา 48(3)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร            2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               การที่คณะบุคคลซื้อตั๋วเงินของธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัททั่วไป เข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(5) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจ เฉพาะ ตามมาตรา 91/12 แห่งประมวลรัษฎากร เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3 (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) จากดอกเบี้ยที่ได้จากการซื้อตั๋วเงิน ตามมาตรา 91/5(5)(ก) และ มาตรา 91/6(3) แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี ตามมาตรา 91/10 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/13 แห่งประมวลรัษฎากร และ ประกาศอธิบดีฯ เรื่อง การกำหนดกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
คณะบุคคลนายแพทย์ ส. และคณะ กับ คณะบุคคลน คณะบุคคลบริจาคเงินให้แก่วัด ได้รับใบอนุโ