เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ข้าราชการกู้ยืมเงินจากธนาคารตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีข้อกำหนดว่า หากข้าราชการผู้กู้เงินออกจากราชการ ภายใน 7 ปี นับแต่วันทำสัญญากู้เงิน หรือพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ภายใน 5 ปี นับแต่วันทำสัญญากู้เงิน ต้องชดใช้เงินส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ทางราชการโดยผ่านธนาคารๆ จะต้องออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้กู้เงินหรือไม่

          เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผู้กู้เงินต้องชดใช้คืนแก่ทางราชการดังกล่าว มิใช่เป็นการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับการกู้ยืมให้แก่ธนาคาร ตามข้อ 2 (1)(ก) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166) ธนาคารจึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ผู้กู้เพื่อนำไปเป็นหลักฐานการหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย​
ข้าราชการกู้ยืมเงินจากธนาคารตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีข้อกำหนดว่า หากข้าราชการผู้กู้เงินออกจากราชการ ภายใน 7 ปี นับแต่วันทำสัญญากู้เงิน หรือพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ภายใน 5 ปี นับแต่วันทำสัญญากู้เงิน ต้องชดใช้เงินส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ทางราชการโดยผ่านธนาคารๆ จะต้องออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สำหรับส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้กู้เงินหรือไม่
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเงินเบี้ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครได้รับเงินก้อนจ