ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายพื้นที่กันดารระดับ 1 และ 2 (เบี้ยกันดาร) ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้ตามระเบียบของทางราชการ เงินเบี้ยกันดารดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          หากเป็นเงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้เป็นเงินค่าเบี้ยกันดารได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ ข้อ 2(6) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) 
ข้าราชการกรมสรรพากรสามารถสอบเป็นผู้สอบบั ข้าราชการกู้ยืมเงินจากธนาคารตามโครงการสว