เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

ขอทราบขั้นตอนการจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรมบันทึกแบบ ภ.พ.30 (กรณียื่นแทน) ผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องทำอย่างไรบ้าง

          กรมสรรพากรเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบ ภ.พ.30 กรณีแยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการได้ในคราวเดียวกัน โดยให้ “สาขาตัวแทน” เป็นผู้ยื่นแบบฯ แทนสาขาอื่น และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (ถ้ามี) ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป  ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลรายการในแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ไว้ก่อน  โดยมีขั้นตอนการจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลจากโปรแกรมบันทึกแบบ ภ.พ.30 (กรณียื่นแทน)  สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดดังนี้           1.  กรอกข้อมูล                -  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร                -  สาขาที่ (สำนักงานใหญ่ กรอก “0000”)                -  เดือน/ปี ภาษี                -  จำนวนสาขาที่ยื่นแบบ (กรอกได้ตั้งแต่ 5 สาขาขึ้นไป)           2.  กดปุ่ม “เพิ่ม”           3.  บันทึกข้อมูลแบบ ภ.พ.30 แต่ละรายสาขาเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “เพิ่ม”  (*โปรแกรมจะไม่คำนวณภาษีขาย/ซื้อ ให้อัตโนมัติ แต่จะแจ้งเตือนให้ตรวจสอบ ถ้าภาษีขาย/ซื้อ ไม่เท่ากับ 7% ของยอดขาย/ซื้อ)           4.  เมื่อบันทึกข้อมูลครบทุกสาขาแล้วกดปุ่ม “กลับหน้าหลัก”  หากต้องการแก้ไขข้อมูลสาขาใด ให้ดับเบิ้ลคลิกเลือกสาขานั้น                -  ปุ่มเปิดไฟล์ข้อมูลเดิม  ใช้เปิดไฟล์ข้อมูลที่สร้างจากโปรแกรมบันทึก/โอนย้าย                -  ปุ่มสร้างไฟล์ข้อมูล  ใช้สร้างไฟล์ข้อมูล โดยชื่อไฟล์ลงท้ายด้วย F ซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ Update ในการยื่นแบบ                -  ปุ่มบันทึกลงแฟ้มข้อมูลชั่วคราว  ใช้ Save ข้อมูลที่บันทึกยังไม่ครบทุกสาขา โดยชื่อไฟล์ลงท้ายด้วย T                -  ปุ่มเพิ่ม  ใช้บันทึกข้อมูลแบบ ภ.พ.30 แต่ละสาขา                -  ปุ่มลบ  ใช้ลบข้อมูลสาขาที่คลิกเลือก                -  ปุ่มยกเลิก  ใช้ล้างข้อมูลบนหน้าจอทั้งหมด                -  ปุ่มพิมพ์  ใช้พิมพ์แบบ ภ.พ.30 แต่ละสาขา           5.  กดปุ่ม “สร้างไฟล์ข้อมูล”           6.  จะแสดงหน้าจอให้เลือก Directory ที่จะจัดเก็บไฟล์ข้อมูลและให้กรอกหมายเลขผู้ใช้/รหัสผู้ใช้ (User ID)            7.  โปรแกรมสร้างไฟล์ข้อมูลให้อัตโนมัติ โดยมีความหมายชื่อไฟล์  ดังนี้                     33333333330000   คือ  หมายเลขผู้ใช้/รหัสผู้ใช้ (User ID)                     V0000    คือ  สาขาจด VAT                     P30        คือ  แบบ ภ.พ.30                     2554      คือ  ปีภาษี                      07          คือ  เดือนภาษี                      00          คือ  ยื่นแบบปกติ                      F            คือ  รหัสที่บ่งบอกว่าเป็นไฟล์ที่ใช้ Upload ในการยื่นแบบ           8.  กดปุ่ม “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ใบสรุปรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30            9.  กดปุ่ม “พิมพ์” เพื่อพิมพ์แบบ ภ.พ.30 ของแต่ละสาขา (*เพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนทำรายการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต)
ขอถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะใช้แบบฟอร์ม ขอทราบขั้นตอนการจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลจากโป