กิจการโรงรับจำนำของทุกชนิด เมื่อของหลุดจำนำก็นำมาขายอีกทอดหนึ่ง รายรับรวมทั้งปีถึง 1,800,000 บาท ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การประกอบกิจการรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำ อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2(4) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/3 แห่งประมวลรัษฎากร
กิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าได้รับส่งเสริม กิจการโรงแรมซักเสื้อผ้าให้พนักงาน ต้องเส