เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กิจการ SMEs สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552 มีกำไรสุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป เกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม จะต้องเสียเงินเพิ่มหรือไม่

          การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป เกินกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีที่ขาด ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากกิจการ SMEs มีกำไรสุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551 ทำให้คำนวณภาษีแล้วไม่มีจำนวนภาษีที่ต้องชำระ หรือจำนวนภาษีที่ขาด ดังนั้น เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพิ่มเติม จึงไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ​
กิจการ SMEs ซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้ในกิจ กิจการ SMEs ในเดือนตุลาคม 2551 ซื้อเครื่