การให้ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีค่าตอบแทนที่ต้องเสียอากรแสตมป์

          การให้ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีค่าตอบแทนดังกล่าว หนังสือสัญญาให้ที่ดินถือเป็นใบรับ ซึ่งกระทำต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินและได้จดทะเบียนนิติกรรมตามกฎหมาย อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ ในอัตราจำนวนเงินตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากร 1 บาท ตามลักษณะตราสาร 28.(ข)แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ และ มาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องเสียค่าอากรแสตมป์จากราคาทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า​
การใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายในการซื้อสินค้ การให้ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง