เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การโอนมรดก (อสังหาริมทรัพย์) ให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม มีภาระภาษีอย่างไร

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                เงินที่ได้จากการรับมรดก เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตาม มาตรา 42(10)* แห่งประมวลรัษฎากร                (* เดิมมาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนมีการยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 กำหนดให้ เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้น)            ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ตาม พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 กำหนดให้ผู้รับมรดกที่มีหน้าที่เสียภาษีคำนวณและเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท แต่หากผู้ได้รับมรดกเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่ามรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษี           2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                  การโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ตาม มาตรา 4(6) (จ) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 จึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ            3. อากรแสตมป์                 การโอนมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมเป็นการได้ทรัพย์มรดกโดยผลของกฎหมายมิได้เป็นการจดทะเบียนโอน หรือก่อตั้งสิทธิใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียอากรแสตมป์ ตาม ลักษณะแห่งตราสาร 28.(ข) แห่งประมวลรัษฎากร (กค 0706/10837 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548) และ ( กค 0811/412 ลงวันที่ 21 มกราคม 2543 )
การโอนพันธบัตรรัฐบาล ต้องเสียอากรแสตมป์ห การโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สามารถศ