เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การออกใบกำกับภาษีโดยตัวแทน ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนอย่างไร

          ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการที่มีสิทธิตั้งตัวแทนออกใบกำกับภาษี ตาม มาตรา 86/5(4) แห่งประมวลรัษฎากร   ต้องเป็นผู้ประกอบกิจการค้าปลีก ตาม มาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร และต้องแต่งตั้งผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าหรือค่าบริการและออกใบกำกับภาษีแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการ ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 198 (พ.ศ.2538)   โดยต้องทำสัญญาการตั้งตัวแทน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ตาม ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 68)           ทั้งนี้  ผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนต่อเจ้าพนักงานสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการที่เป็นสำนักงานใหญ่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนตัวการตั้งอยู่  หรือผู้ประกอบการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้แจ้งต่อผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันทำสัญญาการตั้งตัวแทน ตาม ข้อ 1(3) ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 68) แก้ไขเพิ่มเติม ตาม ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 174)
การออกใบกำกับภาษีเป็นภาษาอังกฤษ และมีหน่ การออกใบกำกับภาษีโดยระบบคอมพิวเตอร์ออกเฉ