การยื่นแบบ ภ.พ.36 จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเ การยื่นแบบ ว.พ.01 และผู้มีอำนาจลงนาม