การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมถึงผู้ฝากเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลด้วยหรือไม่

          เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 2(22) ของกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) พ.ศ.2509 ซึ่งได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมายถึง เฉพาะผู้มีเงินได้ซึ่งมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึงผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นนิติบุคคล           หากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นกิจการของรัฐ ที่เข้าลักษณะเป็น “องค์การของรัฐบาล” ตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนประจ การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการข