การประมาณการ จะดูจากรายรับ/รายจ่าย อย่างไร จึงจะใกล้เคียงกับความเป็นจริง

          ต้องจัดทำประมาณการกำไรหรือขาดทุนสุทธิ (ทั้งปี) ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือจะได้ทำในรอบบัญชีได้กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ให้นำกึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิที่ประมาณการได้นั้นมาคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
การประปานครหลวงทำสัญญาวางท่อให้กับสำนักง การประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ