การนำผลขาดทุนสุทธิมาหักกำไรสุทธิไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน กรณีกำไรสุทธิได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดข

          การนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร คำนวณจากผลขาดทุนสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิดขึ้นก่อน ต้องนำไปหักจากผลกำไรสุทธิของรอบบัญชีแรกที่มีผลกำไรสุทธิก่อน (First Loss – First Use) เมื่อหักกลบลบกันแล้ว หากยังมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ก็มีสิทธิจะนำผลขาดทุนสุทธินั้นไปหักออกจากผลกำไรสุทธิในปีต่อๆ ไปได้อีก แต่ต้องไม่เกิน 5 รอบระยะบัญชี           ดังนั้น กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีที่มีผลกำไรสุทธิก่อน แม้จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ยังต้องนำผลขาดทุนสุทธิไปหักออกจากผลกำไรสุทธิในแต่ละปีต่อเนื่องกันไปตามหลักความสม่ำเสมอ ตัวอย่าง   รอบระยะเวลาบัญชี   รอบระยะเวลาบัญชีที่สามารถนำมาหัก กำไรสุทธิ   ผลขาดทุนสุทธิที่มีสิทธินำมาหักกำไรสุทธิ(แบบ ภ.ง.ด.50รายการที่ 11 )   คงเหลือ ผลขาดทุน   ปี   กำไรสุทธิ   ขาดทุนสุทธิ  กำไรสุทธิ   ขาดทุนสุทธิ   มีสิทธินำมาใช้   2549   -   70,000   2551 - 2554     (70,000)       2550   -   230,000   2552 - 2554     (230,000)       2551   70,000   -    
การนำที่ดินแปลงใหญ่มาแบ่งขายเป็นแปลงย่อย การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบ ภ.ง.ด.54 ต้