การทำสัญญาจ้างทำของกับส่วนราชการ มูลค่า 300,000 บาท ซึ่งต้องเสียอากรเป็นตัวเงิน หรือสลักหลังตราสาร ต้องใช้เอกสารใดในการยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินหรือทำตราสาร

          การขอเสียอากรเป็นตัวเงิน หรือการสลักหลังตราสาร กรณีการทำสัญญาจ้างทำของ เฉพาะที่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ว่าจ้างและมีสินจ้าง ตั้งแต่  200,000 บาทขึ้นไป ต้องใช้เอกสารในการยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สำนักงานตั้งอยู่ หรือท้องที่ที่มีการกระทำตราสารที่ต้องเสียอากร หรือท้องที่อื่น  ตามข้อ 3(3)และข้อ 6(1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 54) และ (ฉบับที่ 55) ดังนี้           1.  Ẻ อ.ส.4  (แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน)           2.  ตราสารที่ขอเสียอากร (สัญญาจ้างทำของที่เป็นต้นฉบับ และคู่ฉบับ)           ทั้งนี้ การขอเสียอากรเป็นตัวเงิน หรือการสลักหลังตราสารต้องก่อนกระทำตราสาร หรือภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสารนั้น
การทำลายอะไหล่เครื่องบินซึ่งหมดอายุการใช การทำสัญญาประกันวินาศภัยซึ่งมีระยะเวลาคุ