การจัดทำรายงานภาษีซื้อต้องลงรายการเป็นชื่อบริษัทผู้ขาย หรือรายละเอียดสินค้า

          การลงรายงานภาษีซื้อให้ลงรายการเป็นรายใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเรียงตามลำดับที่ได้รับด้วยชื่อบริษัทผู้ขาย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับใบกำกับภาษี ส่วนรายละเอียดสินค้าให้ลงในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามข้อ 8 และ ข้อ 9 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)
การจัดทำรายงานภาษีขาย-ซื้อ และใบกำกับภาษ การจัดทำหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประช