การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกโดยทำสัญญากู้ยืมเงิน มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

          1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล                 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการตามนโยบายรัฐบาล โดยมีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เข้าลักษณะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่อย่างใด           2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ           3. อากรแสตมป์               สัญญากู้ยืมเงินเข้า ตามลักษณะตราสาร 5. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งผู้ให้กู้เข้าลักษณะฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล ดังนั้น สัญญากู้ยืมเงินรวมทั้งคู่ฉบับ จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียอากรแสตมป์ ​
การจัดการอบรมให้พนักงาน สามารถนำใบกำกับภ การจัดตั้งคณะบุคคล ต้องดำเนินการอย่างไร