การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวมอยู่ในราคาสินค้า กรณีขายสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คำนวณอย่างไร

          กรณีต้องตั้งราคาขายสินค้าโดยบวกภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว จะต้องทำการคำนวณมูลค่าสินค้าแยกออกจากภาษีขาย โดยให้นำราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม * 7/107 ให้คำนวณทศนิยม 2 ตำแหน่งหากตำแหน่งที่ 3 มีจำนวนตั้งแต่ 5 ให้ปัดขึ้น แต่ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ตัดทิ้ง ตามข้อ 4(6) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ
การคำนวณภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ที่นำเงินได้ การคำนวณหักลดหย่อนบุตร กรณีต่างฝ่ายต่างม