การขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ส่วนที่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ (ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้น) ซึ่งไม่ได้ใช้ลดหย่อนภาษี หากมีกำไรจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่อย่างไร

          เงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ หากขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ให้แก่กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีทุพพลภาพหรือตาย  ตาม ข้อ 2(67) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 246 (พ.ศ.2547)              การขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF เท่าจำนวนที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน ตามหลักเกณฑ์ ตาม ข้อ 2(66) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)   ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยคำนวณมาจากเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวเท่านั้น           ดังนั้น  กรณีมีกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF ส่วนที่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน (ส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นค่าซื้อและไม่ได้นำไปลดหย่อนตามแบบ ภ.ง.ด.90/91) ไม่ว่าจะขายก่อนหรือหลังครบ 5 ปีปฏิทิน ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตาม มาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้นำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 เป็นเงินค่าขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หักราคาทุน และแสดงส่วนต่างในช่องไม่ยกเว้น  ทั้งนี้ หากมีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป ให้นำกำไรที่ได้รับดังกล่าวมารวมเป็นฐานเงินได้พึงประเมิน และคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในอัตราร้อยละ 0.005 ตาม มาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร            ตั้งแต่ ปีภาษี 2560 การคำนวณภาษีที่ต้องเสีย ตามมาตรา 48(2) แห่งประมวลรัษฎากร ให้นำเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ 120 ,000 บาทขึ้นไป คูณด้วยอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดเงินได้พึงประเมิน ทั้งนี้ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560  
การขายกากอ้อย ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ การขายทรัพย์สินเก่าที่ใช้ในกิจการของผู้ป