การขอเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร

          กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระทำกิจการในไทย ตามมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยสามารถถือปฏิบัติ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.13/2529ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.21/2531ฯ จึงไม่มีเหตุอันควรอนุมัติให้บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ หรือยอดขายก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร   
การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล การขาย Software จุดรับผิดในการเสียภาษีมู