เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การขอซื้ออากรแสตมป์ จะชำระโดยวิธีใดได้บ้าง

          การขอซื้ออากรแสตมป์สามารถชำระค่าซื้ออากรแสตมป์ได้ ดังนี้           1. ชำระเป็นเงินสด แต่ถ้าจำนวนค่าอากรที่ต้องปิดมีมูลค่ามากจะชำระเป็นตัวเงินแทนก็ได้           2. ชำระเป็นเช็ค โดยต้องเป็นเช็ค 3 ประเภท ตามข้อ 7.2 ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการรับเงินภาษีอากรเป็นเช็ค พ.ศ.2556 คือ               (1) เช็คธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ เช็คประเภท ก.               (2) เช็คที่มีธนาคารค้ำประกัน หรือ เช็คประเภท ข.               (3) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย หรือ เช็คประเภท ค.           3. ชำระด้วยตั๋วแลกเงิน หรือดร๊าฟท์ ตามแนวทางปฏิบัติในการรับชำระภาษีอากรเป็นตั๋วแลกเงินหรือดร๊าฟท์ ​
การขอจัดตั้งเป็นบริษัท ต้องทำอย่างไร การขอทุเลาการชำระภาษีอากร ทำอย่างไร