เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านและที่ดินโดยจำนองไว้กับธนาคาร ต่อมาขอกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินและบ้านหลังเดิม การกู้ยืมเงินครั้งหลังสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาหักลดหย่อนได้หรือไม่

           การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินโดยจำนองไว้กับธนาคารมีสิทธินำดอกเบี้ยเงินกู้มาหักลดหย่อนได้ ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร และมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(53) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 226 (พ.ศ.2543) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับบ้านหลังเดิมนั้นไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยดังกล่าวมาหักลดหย่อน ตามมาตรา 47(1)(ซ) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(53) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 226 (พ.ศ.2543) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550)
การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรื การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำร