เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินที่บริจาค จะออกใบเสร็จให้ผู้บริจาค กรมสรรพากรกำหนดรูปแบบของใบเสร็จรับเงินหรือไม่

          ใบเสร็จรับเงินดังกล่าวต้องจัดทำโดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  
กองทุนสวัสดิการปสำนักงานประกันสังคมได้รั กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันกา