กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เนื่องจากการบริหารงาน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81(1)(ฐ) แห่งประมวลรัษฎากร 
แหล่งข้อมูล >> รับทำบัญชี.com
กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัทได้รับเบี กรรมการไปกู้ยืมเงินมาเพื่อสร้างอาคารก่อน