กรรมการนำพันธบัตรส่วนตัวมาค้ำประกันเงินกู้ให้กับบริษัท โดยขอค่าธรรมเนียมค้ำประกัน ในอัตราร้อยละ 2 จากวงเงินค้ำประกัน เมื่อบริษัทจ่ายเงินให้ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

          ค่าธรรมเนียมการค้ำประกันถือเป็นการให้บริการซึ่งเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อจ่ายเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 12/1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ​
กรรมการทำโทรศัพท์ของบริษัทหาย ต้องเสียภา กรรมการบริษัทเช่าสถานประกอบการจากบุคคลธร