เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรมบังคับคดีขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ กรณีผู้ซื้อทรัพย์ชำระเงินครบถ้วนและรับหนังสือไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ในวันที่ 1 ของเดือน กรมบังคับคดีจะต้องรอให้ผู้ซื้อทรัพย์แถลงเหตุขัดข้องในการโอนกรรมสิทธิ์ไว้ 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 ของเดือน ระยะเวลาของการนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์จะต้องเริ่มนับอย่างไร

          ตามข้อ 1(3) ของประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 21) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ อากรแสตมป์ (ฉบับที่ 52) และใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับชำระจากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ในการบังคับคดีส่งสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่เดือนละ 2 งวด คือ            งวดแรก    ค่าอากรที่ได้รับเป็นตัวเงิน ตั้งแต่วันที่   1  ถึงวันที่ 15 ของเดือน    ให้นำส่ง ภายในวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน            งวดที่สอง  ค่าอากรที่ได้รับเป็นตัวเงิน ตั้งแต่วันที่  16 ถึงวันสุดท้ายของเดือน  ให้นำส่ง ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป            นอกจากนี้แล้ว คำว่า “ขายทอดตลาด” ตามประกาศอธิบดีฯ ฉบับดังกล่าว หมายถึง การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ไม่มีคู่ความหรือผู้มีส่วนได้เสียร้องคัดค้านการขายทอดตลาดหรือร้องขัดทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ได้ชำระราคาครบถ้วนแล้ว ดังนั้น กรณีผู้ซื้อทรัพย์ได้ชำระเงินค่าอากรครบถ้วนแล้ว และรับหนังสือไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ในวันที่ 1 ของเดือน ระยะเวลาของการนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์ จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน ซึ่งเป็นวันที่ชำระเงินค่าอากรครบถ้วน เจ้าพนักงานจึงต้องนำเงินค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับชำระดังกล่าว ส่งสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ ภายในวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน ​
กรมบังคับคดีขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ กรณีผู้ซื้อทรัพย์ชำระเงินครบถ้วนและรับหนังสือไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ สำนักงานที่ดิน ในวันที่ 1 ของเดือน กรมบังคับคดีจะต้องรอให้ผู้ซื้อทรัพย์แถลงเหตุขัดข้องในการโอนกรรมสิทธิ์ไว้ 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 ของเดือน ระยะเวลาของการนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์จะต้องเริ่มนับอย่างไร
กรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันชีวิต กรมบัญชีกลางใช้ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพย