เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีราชการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนสามารถใช้ใบกำกับภาษีที่อยู่เดิมหรือไม่

          สามารถแก้ไขที่อยู่ในใบกำกับภาษีให้ถูกต้องตามที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงได้โดยการขีดฆ่าที่อยู่เดิม และระบุที่อยู่ใหม่ พร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับหรือประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้กระทำได้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลง และยังคงต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ตามมาตรา 85/6 แห่งประมวลรัษฎากร และ ข้อ 12 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ
กรณีรับเงินชดเชยเพราะเหตุออกจากงาน หากบร กรณีลูกค้าจ้างทำของแต่ไม่ได้หักภาษี ณ ที