กรณียื่นแบบ บภ.08 ไม่ได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถแจ้งรายชื่อได้ แต่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อและนำส่งงบการเงิน จะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไร

          กรณีมีปัญหาในเข้าระบบการยื่นแบบ บภ.07/08 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-9172 หรือ 0-2272-9246 และต้องยื่นแบบ บภ.08 ตั้งแต่วันที่มีการรับงาน มิใช่วันที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545ฯ ซึ่งกำหนดให้แจ้งเปลี่ยนแปลงจำนวนและรายชื่อด้วยยื่นแบบ บภ.08 ภายในวันที่ 5 ถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรณียื่นคำขอเข้าทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษี กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ไม่ถูกต้อง พบว่าบัน