กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่นำเข้ายาสูบเอง หรือซื้อจากผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายทุกทอด (กรณียาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่เป็นบุหรี่ซิกาแรต) จะต้องคำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม จากราคาใด

          ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้ซื้อ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่นำเข้ายาสูบเอง หรือซื้อจากผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายทุกทอด (กรณียาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่เป็นบุหรี่ซิกาแรต)  จะต้องคำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม จากมูลค่าของยาสูบตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับหรือพึงได้รับจากการขายยาสูบ รวมทั้งภาษีสรรพสามิตตามที่กำหนดในมาตรา 77/1(19)  ตามข้อ 5 (2)  คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.145/2555
กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายยาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนที่นำเข้ายาสูบเอง หรือซื้อจากผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งเป็นผู้ขายทุกทอด (กรณียาสูบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่เป็นบุหรี่ซิกาแรต) จะต้องคำนวณฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม จากราคาใด
กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ขายยาสูบที่น กรณีผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธ