เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและแยกกันอยู่ (อายุได้ตามเงื่อนไข) จะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะสามารถหักลดหย่อนได้

          ผู้มีเงินได้จะต้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา จึงจะใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ กรณีดังกล่าวเมื่อบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน บิดาจึงเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะมารดาเท่านั้นที่เป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น บิดามารดาต้องจดทะเบียนสมรสกันก่อนจึงจะถือว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230) ด้วย จึงจะสามารถหักลดหย่อนได้​
กรณีบิดามารดาเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถ (อั กรณีบิดามารดาไม่ได้ถือบัตรประจำตัวประชาช