กรณีบริษัท A เช่าที่พัก/ห้องพักไว้สำหรับให้ฝ่ายขายเพื่อใช้ประชุมในกรุงเทพ (บริษัท ก. อยู่ต่างจังหวัด) ผู้ให้เช่าในนามบริษัท B ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินเขียนรายการว่าเป็นค่าเช่าห้องพัก 1,000 บาท ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ 100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ถามว่า จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และต้องหักค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ด้วยหรือไม่

          ถือเป็นค่าเช่า (ทั้งห้องพักและเฟอร์นิเจอร์) ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5  ตามข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ
กรณีบริษัท A เช่าที่พัก/ห้องพักไว้สำหรับให้ฝ่ายขายเพื่อใช้ประชุมในกรุงเทพ (บริษัท ก. อยู่ต่างจังหวัด) ผู้ให้เช่าในนามบริษัท B ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินเขียนรายการว่าเป็นค่าเช่าห้องพัก 1,000 บาท ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ 100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ถามว่า จะต้องหักภาษี ที่จ่ายหรือไม่ และต้องหักค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์ด้วยหรือไม่
กรณีบริจาคเงินให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไ กรณีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ก