เคล็ดลับ ผิวสวยสุขภาพดี จนคุณก็รู้สึกได้
เคล็ดลับผิวสวยสุขภาพดีที่คุณผู้หญิงไม่ควรพลาด คุณผู้หญิงทั้งหลายไม่มีใครที่จะปฏิเสธถึงการมีสุขภาพผิวที่ดีและทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวก็มีเยอะแยะมากมาย

บทความที่น่าสนใจ

กรณีที่ผู้รับคืนเงินภาษีอากรได้รับเงินคืนเกินจำนวนภาษีอากร และได้รับหนังสือทวงถามให้นำเงินมาคืน จะต้องทำอย่างไร

          ต้องนำเงินมาคืนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถามให้นำเงินมาคืน ถือว่าผู้รับคืนเงินภาษีเกินไปตกเป็นผู้ผิดนัด ซึ่งเงินภาษีอากรที่รับคืนเกินไปมิใช่หนี้ภาษีอากรค้าง จึงไม่อาจคิดเงินเพิ่มได้ แต่สามารถคิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดได้ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการสั่งคืนเงินภาษีอากรผิดพลาด (ค.31) ทั้งนี้ ตามมาตรา 224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (กค 0732/ว.8913 ลงวันที่ 3 กันยายน 2550)
กรณีที่ผู้ประกอบกิจการมีกิจการหลายแห่งหร กรณีที่ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทำงานอยู่กรมส