กรณีที่จ่ายค่าจ้างทำของเป็นเช็คระบุวันที่ที่ลงในเช็คเป็นเดือนมีนาคม แต่ลูกค้ายังไม่มารับ มารับเดือนเมษายน ให้ถือเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งในเดือนเมษายน ใช่หรือไม่

          ให้ถือตามวันที่ที่ลงในเช็ค ดังนั้น ต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเดือนมีนาคม กรณีการออกใบกำกับภาษีและใบรับของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเช็ค ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.51/2537ฯ
กรณีที่คู่สมรสของผู้มีเงินได้ถึงแก่กรรมไ กรณีที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้า - ออกไทย ก