กรณีกู้เงินเพื่อซื้อเฉพาะที่ดิน ซึ่งมีบ้านของตนเองหรือของคู่สมรสตามกฎหมายปลูกอยู่แล้วในที่ดินนั้นจะนำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมมาหักลดหย่อนได้หรือไม่

          ไม่ได้ เนื่องจากไม่เป็นการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อหรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยฯ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165) (ฉบับที่ 166) และ (ฉบับที่ 167)   แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 224) (ฉบับที่ 225) และ (ฉบับที่ 226)  
กรณีกู้เงินซื้อบ้าน 2 ชื่อ (กู้ร่วม) ทั้ กรณีขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้ฯ