กรณีกู้เงินซื้อบ้าน 2 ชื่อ (กู้ร่วม) ทั้ง 2 คน มีรายได้ต้องยื่นแบบเสียภาษีสามารถใช้จำนวนเงินนี้ไปลดหย่อนเฉพาะของคนใดคนหนึ่งได้หรือไม่

          กรณีผู้มีเงินได้หลายคนร่วมกันกู้ยืมเพื่อซื้อบ้านให้หักลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ทุกคน โดยเฉลี่ยค่าลดหย่อนและการได้รับยกเว้นภาษีตามส่วนจำนวนผู้มีเงินได้ แต่รวมกันต้องไม่เกินจำนวนที่จ่ายจริงและไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2550 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 264 (พ.ศ.2550) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165) (ฉบับที่ 166)  และ (ฉบับที่ 167) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 224) (ฉบับที่ 225) และ (ฉบับที่ 226)
กรณีกิจการทำธุรกิจขายสินค้าพร้อมบริการ อ กรณีกู้เงินเพื่อซื้อเฉพาะที่ดิน ซึ่งมีบ้