กรณีการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา หากบิดามารดาประกอบกิจการมีรายได้ บุตรจะหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาได้หรือไม่

          มิให้หักลดหย่อนสำหรับบิดามารดาที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 136) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 230)
กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มิได้กระทำ เ กรณีการแถมสินค้าพร้อมขาย ผู้ประกอบการจดท